Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti

Zajímavosti

Obec Třesovice se nachází 15 km severozápadně od Hradce Králové a 5 km severovýchodně od Nechanic na levém břehu řeky Bystřice. Leží na úpatí kopce Babylon v nadmořské výšce 253 m, na rozloze 274 ha. Celý obvod obce, včetně místní části Popovice, patří do chráněné oblasti památné bitvy na Chlumu prusko-rakouské války roku 1866. Tuto bitvu připomínají v katastru obce tři pomníky.

Předpokládá se, že Třesovice vznikly v 11. nebo 12. století, i když první písemná zmínka o obci je až z roku 1412. Ve 13. století patřily Třesovice klášteru Minoritek sv. Jiří z předměstí Hradce Králové. Při husitských válkách byl královéhradecký klášter zbořen a tak se vesnice stává roku 1437 majetkem Bořka z Miletínka. Po něm následovala celá řada šlechtických jmen např. Kolovratové, Bořkové z Dohalic, Rodovští a Zárubové z Hustířan. Delší dobu patřila obec Schaffgotschům (v letech 1707 - 1788). V roce 1829 získali obec Harrachové, tehdy mocný panský rod v této krajině, kteří ji připojili ke svému panství Sadová.

Znak obce Třesovice 

Po třicetileté válce bylo v Třesovicích 9 stavení pustých a rozbořených a jen 9 chalupníků. V 80. letech 19. století odcházeli obyvatelé z Třesovic k dosídlování Ruska. Do roku 1885 se vystěhovalo do ruských gubernií celkem 108 osob. Roku 1894 byla v obci postavena dvoutřídní obecná škola (nyní mateřská škola) kam docházely i děti ze sousedních Popovic. V obci se nachází objekt bývalé sušárny na čekanku, kde má v současné době depozitář Státní okresní archiv Hradec Králové. Kulturní památkou je gotická socha P. Marie, kterou obec získala darem od sadovské vrchnosti roku 1830. Na křižovatce uprostřed obce stojí kamenný kříž, který byl do roku 1875 dřevěný. V Třesovicích působí Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1893. Prusko-rakouskou válku roku 1866 připomínají v obci 2 pomníky věnované obětem památné bitvy na Chlumu. Uprostřed obce stojí pomník padlým z Třesovic v 1. světové válce.

K Třesovicím patří místní část, dříve obec, Popovice ležící jižně od Třesovic. První písemná zmínka o Popovicích je z roku 1398. Roku 1448 držel místní tvrz s vesnicí rytíř Jan z Popovic. Na počátku 16. století držel popovické zboží Beneš Sendražický ze Sendražic, který jej roku 1512 prodal Mikuláši Trčkovi z Lípy na Lichtenburce a Smiřicích. Po něm následovala celá řada šlechtických jmen např. Šraňk Bohdanecký z Hodkova, Bořek Ostrovský ze Skalky, Heřmanští ze Sloupna a páni ze Svojkova. Po třicetileté válce připadly Popovice jezuitům, kteří jim vládli až do zrušení řádu v roce 1773. Zánik církevního panství znamenal rozparcelování celého panství, tím přešel dvůr roku 1806 do rukou Riedlů a brzy nato jej odkoupili Harrachové. V polovině 19. století dvůr vyhořel a později jej získala rodina Kadečkova.

Od roku 1850 byla obec Popovice samostatnou politickou obcí. V letech 1976 – 2001 patřila obec k Nechanicím. Od 1. 1. 2002 tvoří obec Popovice místní část obce Třesovice.

Pozoruhodnou architektonickou památkou Popovic je starý roubený mlýn na bystřickém náhonu. Vedle mlýna, uprostřed obce, stojí památný dub jehož stáří se odhaduje na více než 600 let. V Popovicích působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1910. Uprostřed obce u křižovatky stojí pomník padlým v 1. a 2. světové válce a pomník obětem prusko – rakouské války roku 1866.

Obec Třesovice se v posledních deseti letech velmi zmodernizovala. Byla provedena telefonizace obce, plynofikace, v roce 1999 zaveden vodovod a v roce 2002 byly vybudovány nové chodníky. Třesovice je možno navštívit autobusem ČSAD, pravidelnou linkou Hradec Králové – Nechanice (přes Třesovice). V Třesovicích je 90 popisných čísel a žije zde 198 obyvatel, což je podstatně méně než např. v roce 1900, kdy zde žilo až 478 obyvatel. V Popovicích je 39 popisných čísel a žije zde 43 obyvatel i když např. v roce 1880 zde žilo až 197 obyvatel.

V roce 2008 došlo k významné události v historii obce Třesovice. 5. 3. 2008 schválil podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky znak a vlajku obce Třesovice. Oficiální popis znaku zní: V modrém štítě zlatý obilný snop nahoře podložený kosmo cepem a šikmo kosou a dole provázený dvěma vztyčenými dubovými listy, vše stříbrné. Než však byl tento znak obce schválen v konečné podobě, předcházela tomuto aktu dlouhá cesta.

Již v roce 2006 se zastupitelstvo obce Třesovice usneslo, že budou podniknuty kroky k vyhotovení znaku obce. Byl proto osloven Mgr. Jan Tejkal, heraldik z Ostravy, se kterým již několik let spolupracoval jeden z členů zastupitelstva. Při pátrání v archivech bylo v případě obce Třesovice doloženo užívání vlastního pečetního znamení s obrazovým námětem již v polovině 19. století. Spolehlivé doklady o existenci pečeti obce představovaly otisky pečetního typáře v písemnostech archivních fondů Národního archivu v Praze. Důležitým a hlavním motivem pro budoucí znak obce byl otisk pečeti pořízený do vosku s opisem „Panstwi Sadowsky. Obec Trzesowicz“. Tento otisk nalezl heraldik Tejkal v Eichlerově sbírce pečetí z roku 1834. Pro obec Popovice nebyla historická pečeť obce zjištěna. Z těchto uvedených skutečností jasně vyplynulo, že lze vytvořit podle přepisů historických symbolů nový heraldický znak obce.

V únoru 2007 schválilo obecní zastupitelstvo obce Třesovice, aby pan Tejkal vytvořil několik návrhů budoucího znaku obce. Ten na základě historických skutečností vytvořil celkem 11 variant. Tyto návrhy vycházejí především z historické pečeti obce Třesovice, z níž přejímají zemědělský symbol obilného snopu, který je dále variantně doplněn dalšími figurami se vztahem k historii a charakteru obou místních částí obce. Tyto varianty byly několik týdnů postupně probírány, jak mezi členy zastupitelstva, tak i se samotnými občany obcí Třesovice a Popovice. Poté vypracoval na žádost starosty obce pan Tejkal ještě další čtyři návrhy doplněné o figury dvou dubových listů, symbolizující současný počet místních částí obce Třesovice. Celkem tedy z 15 návrhů schválilo 24. 1. 2008 obecní zastupitelstvo variantu č. 14. Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky obci Třesovice se uskutečnilo v úterý 13. května 2008 v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tento dekret převzal starosta obce Třesovice Bc. Pavel Mrkvička od předsedy Poslanecké sněmovny pana Ing. Miloslava Vlčka a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové.